Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden

Gezonde Drukte heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

2. Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en Gezonde Drukte komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Gezonde Drukte. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Gezonde Drukte erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen voor de bestelling. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3. Transport

Gezonde Drukte besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling.  Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan Gezonde Drukte hierop geen invloed meer uitoefenen. Gezonde Drukte kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/of opmerkingen kan u natuurlijk wel terecht via info@gezondedrukte.be.

4. Beschadiging en risico bij Transport

Eventuele problemen tijdens het transport van uw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen de 8 dagen uitsluitend via info@gezondedrukte.be  gemeld te worden. Elk geval wordt door Gezonde Drukte afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

5. Leveringstermijn

De levertijd bedraagt maximum 3 à 4 werkdagen. Op de verzendingspagina van uw bestelling kan u kiezen uit verschillende opties. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Gezonde Drukte het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

6. Betaling

Betalen gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE45 7512 0916 6089. Gebruik je bestelnummer als betalingsreferentie. Je bestelling wordt verzonden als wij de betaling ontvangen hebben. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

7. Klachten en/of opmerkingen

Mocht u niet tevreden zijn over uw bestelling, kan je terecht via info@gezondedrukte.be.

8. Prijzen

Alle door Gezonde Drukte aangeboden prijzen van artikelen zijn incl. BTW.

9. Gegevensbeheer en Privacy

Gezonde Drukte houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Gezonde Drukte. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen via info@gezondedrukte.be. Wij houden ons volledig aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

10. Correspondentie Gezonde Drukte

Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met Gezonde Drukte via info@gezondedrukte.be.

11. Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwepren zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Gezonde Drukte worden afgeweken.